Sabancı Üniversitesi’nde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Sabancı Üniversitesi paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Sabancı Üniversitesi (SÜ) tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve aktarım durumu aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi

Yüksek öğrenim kurumu olan SÜ, temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri paralelinde faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde, anayasada öngörülen kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara uyum, bireysel değerlere/tercihlere saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde kişinin faydası gözetilerek KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır.

Bu kapsamda;

Eğitim, öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılabilmesi, YÖK gereği tutulması gereken kayıtların saklanması amacıyla SÜ idari ve akademik birimleri, görevlendirdikleri idari çalışanlar ve öğretim elemanları kişisel veri toplar ve işleme tabi tutar.
SÜ, idari, akademik çalışanları ve hizmet veren alt yüklenici firma çalışanları hakkında SÜ faaliyet amaçları paralelinde kişisel veriler toplanır ve işlenir.
SÜ yerleşkelerinde yer alan yurt, lojman, sosyal tesis vb. gibi yerlerde ikamet eden öğrenciler, çalışanlar ve kısa süreli ziyaretçiler hakkında yaşamsal ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla kişisel veriler işlenir.
SÜ yerleşkelerinde eğitim alan ve ikamet eden SÜ öğrencilerinden, kendilerine sağlık ile ilgili acil, tedavi edici ve koruyucu hekimlik hizmeti sunabilmek amacıyla kişisel veriler toplanır ve işlenir.
SÜ yerleşkelerinde emniyetli yaşam sağlamak amacıyla geçici bir süre ile bulunan ziyaretçiler hakkında kişisel veri işlenir.
SÜ toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı katılımcıları hakkında kişisel veriler işlenir.
Kariyer planlaması için mezunlara destek olmak, mezun başarısını izlemek, mezunlar ağı oluşturmak amacıyla SÜ mezunları hakkında, kişisel veriler işlenir.
SÜ’nin kültürel mirasının korunması amacıyla kurumun kimliğiyle etkileşim sonucunda ortaya çıkan tüm bilgi kaynakları Üniversite Tarihi Arşivi tarafından toplanır, korunur, düzenlenir ve üniversitenin eğitim, öğretim araştırma çalışmaları ile sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerine ilişkin araştırmaları destekleme doğrultusunda işlenir.
SÜ’nin faaliyet alanlarındaki tanıtımını yapmak ve uygun aday öğrenci, çalışan, öğretim elemanlarına ulaşabilmek amacıyla ilgili kişilerin rızası alınarak kişisel veriler işlenir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

SÜ, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma hedefleri paralelinde KVKK 8. Ve 9. maddelerinde belirtildiği şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir;

SÜ bünyesinde sürekli veya geçici olarak hizmet veren alt yüklenici firmalar ile ve ayrıca üçüncü şahıslarla akdedilen sözleşmeler çerçevesinde işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapılabilir. Kişisel verilerin paylaşımında kişilerin hakları gözetilerek ticari ve hukuksal emniyet sağlamak suretiyle sözleşmeler akdedilir.
SÜ hedefleri paralelinde yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar ile geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeli çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri, ortak etkinlikler vb. kapsamında üniversite paydaşlarına ait kişisel veriler, gerekli durumlarda kişilerin rızası alınarak, olması gerektiği kadar ve ihtiyaç süresince paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla, e-posta veya diğer yollarla ya da çeşitli akademik veya idari amaçlı başvurular sırasında, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Veri sahibi olarak haklarınız:

KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu kapsamda SÜ bünyesinde bilgisi işlem gören gerçek kişiler; kişisel verisi işlenip işlenmediği, işlenen kişisel veri içeriğini ve işlenme amacını, yurt içi veya dışına paylaşım durumu hakkında bilgi alma, işleme nedeni ortadan kalkmış olan veri için silme ve/veya güncelleme talep etme, kişinin aleyhine neticelendiği düşünülen işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir.

Soru ve talepleriniz için:

KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu sabanciuniversitesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 30 gün içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir. Talebinizin maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından saptanacak tarifeler üzerinden ücret talep edilebilir.

İletişim ve Başvuru Adresi:

Sabancı Üniversitesi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No:27 Tuzla İSTANBUL

KVKK hakkında daha fazla bilgi:

http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.