8 Ekim 2022 - 19 Ocak 2023

Sanat İyileştirir

Sanat İyileştirir

Biletler için Mobilet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 
SSM Öğrenme Programları, SSM bahçesinde yer alan Agnes Denes’in Yaşayan Piramit isimli eserinden hareketle yetişkinlere yönelik Sanat İyileştirir Programı’na başlıyor.

Sanat müzeleri ve galeriler, ziyaretçilerin estetik beğenisini kazanmanın ötesinde, sosyal ve toplumsal dönüşüm odaklı amaçlara hizmet etmeyi ilke edinir. Müzelerin bu sosyal rolünü genişletmenin bir yolu, onların sağaltıcı potansiyellerini tanımaktır. Sanat eserleri, genellikle farkındalığımızın dışında olan duyusal, duygusal ve düşünsel deneyimlerin ifadesi olarak görülebilir. Sanata içeriden bakmayı, kişinin kendini tanıma anını içerir; lineer olmayan bir zamansallık ile geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurmayı sağlar. Eserin uyandırdığı duygu, düşünce ve hatıralar eserin anlamlandırılmasının da yolunu açar. Müze ve galeri odaklı terapötik sanat atölyelerinde amaç, sergiden ilham alarak katılımcıların duygu ve düşüncelerini farklı sanat modaliteleri aracılığıyla (resim, heykel, hareket, ritim gibi) sözcüklerden arınmış biçimde somutlaştırmalarını sağlamaktır. Farklı modaliteler ve sanat malzemeleri arasındaki geçişler yaratıcılığı körüklediği gibi, hem duygusal hem duyusal hem de düşünsel bazda çalışarak kişinin bütünleşmiş hissetmesine katkıda bulunur. Yaratım sürecinin sonunda ise, atölye katılımcılarının kendi ürünlerine müzedeki eserlere bakar gibi belli bir mesafeden bakmaları, onları bütünsel bir öz bilince ve öz farkındalığa ulaşma yolunda destekler.

Sanat İyileştirir - Kusursuz Kusurluluk
Agnes Denes’e göre, “Piramitler matematiğe dayalıdır ve böylece bir tür kusursuzluğa erişirler; fakat aynı zamanda ele aldıkları veya temsil ettikleri ve görselleştirdikleri tüm kusurları da içerirler.” Bu atölyede katılımcılar, Yaşayan Piramit eserini incelerken içsel yargıçlarıyla bir diyalog kurmaya yönlendirilecekler. Çeşitli sanat malzemeleri ile yaratacakları yaşam piramidinin basamaklarından yukarıya çıkarken bedensel, duygusal ve düşünsel farkındalık kazanmaya teşvik edilecekler.

Sanat İyileştirir - Paradoksal İmge
Agnes Denes 1969 yılında yazdığı Manifesto'sunda oluşturmaya başladığı "görsel felsefe" ile insanlığın başarılarını, çelişkilerini ve divaneliklerini merkeze alıyor. "Bir paradoksla çalışmak, tarifi zor olanı tanımlamak, görünmeyeni görünür kılmak". Yaşamda karşılaştığımız birçok durum, birbirine zıt ancak aynı zamanda sinerjik olan ve daha büyük bir sistem içinde birbiriyle ilişkilenen unsurları veya dualiteleri birlikte düşünmeyi gerektirir. Bu atölyede katılımcılar, yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları paradoksal bir durumun coğrafi haritasından yola çıkarak çok yönlü ve yaratıcı düşünmeyi araştıracaklar. 

Sanat İyileştirir - Ekolojik Mandala
Agnes Denes, “Piramitler Serisinin Kısa Tarihi”ni (1970) şu sözlerle anlatır: "Bazı piramitler görünürde ağırlıksızlık içinde süzülürler, diğerleri ise vicdanın ağırlığından yapılmıştır. Ancak hepsinin aktardığı şey insanlık dramı, her zorluğa karşı devam eden umutlarımız ve hayallerimizdir. Varlığın paradokslarını temsil ederler ve adeta büyük mandalalar gibi kaderimizi tanımlarlar." Bu atölyede katılımcılar, müze bahçesinden toplayacakları çeşitli bitkilerle kil üzerinde ruhsallığın yansıması olan mandalalarını yaratacaklar. Bu yaratım sürecinde ekolojik malzemeyle haşır neşir olacak, doğada kendilerinden bir parça bulacaklar.

Sanat İyileştirir - Duygusal İhtiyaçlar Piramidi
Maslow, ihtiyaçlar piramidinin zirvesini kendini gerçekleştirme olarak tanımlamıştır. Bu atölyede, ihtiyaçlar piramidine farklı bir perspektiften yaklaşarak duygusal ihtiyaçlar piramidimizi yaratacağız. Kendini gerçekleştirme yolunda hayal ettiğimiz yere ulaşmak için bize eşlik eden duyguları keşfedeceğiz.

Other Events

Müzede Yoga 2024

5 Haziran - 25 Eylül 2024, Çarşamba

Müzede Yoga 2024

Events

View All